Adatvédelmi tájékoztató – reklamáció

Tisztelt Fogyasztó!

Tájékoztatjuk arról, hogy a TOLNATEJ Zrt. az Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait a 2016/679. számú általános adatvédelmi rendelet (GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról szóló 2011. évi CXXII. törvény (Infotv.) előírásainak megfelelően kezeli.

Az adatkezelésünk célja a fogyasztói reklamáció kivizsgálása és rendezése.

Az adatkezelésünk jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, amelynek értelmében jogszabályi kötelezettségünk teljesítéséhez szükséges a személyes adatok kezelése.
A Polgári Törvénykönyv, a 2013. évi V. törvény 6:550. §-a szerint az esetleges termékkárért a termék gyártója a felelős.
A reklamáció kivizsgálásához és rendezéséhez a fentiek szerint szükségünk van az Ön által megadott adatok kezelésére.
A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése előírja, hogy a fogyasztói panaszról felvett jegyzőkönyvet 5 évig meg kell őrizni, és a hatóságnak kérésre be kell mutatni.

A kezelt személyes adatok köre: az Ön által megadott név, lakcím, telefonszám, e-mail-cím.

Az adatkezelés időtartama: adatait kizárólag a személyes adat kezelése céljainak eléréséhez szükséges időtartamig kezeljük – a GDPR 5. cikk (1) bekezdés e) pontjára figyelemmel. Ezt követően az adatkezelést megszüntetjük, adatait töröljük a rendszerünkből. Adatait kizárólag jogszabályban előírt esetben és csak az illetékes hatóság számára továbbítjuk.

A TOLNATEJ Zrt-nél az adatai kezelését a fogyasztóvédelmi referens végzi (telefon: 74/528-240/162, e-mail: viktor.vizi@tolnatej.hu)

Tájékoztatjuk arról, hogy az adatai kezelőjétől kérheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, adatai helyesbítését, esetleges törlését, kezelésének korlátozását, illetőleg tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

Tájékoztatjuk arról, hogy a TOLNATEJ Zrt. nem alkalmaz sem automatizált döntéshozatalt, sem profilalkotást.

Tájékoztatjuk arról, hogy joga van a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani.
A hatóság neve és címe:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu.

Minden jog fenntartva © TOLNATEJ Zrt.