Adatvédelmi tájékoztató munkára jelentkezőknek

Tisztelt Jelentkező!

A TOLNATEJ Zrt-hez munkavállalási célú jelentkezés, pályázat benyújtására az alábbi módokon van lehetőség:
• postai úton a 7100 Szekszárd, Keselyűsi út 26. levelezési címen, vagy
• elektronikus úton a munka@tolnatej.hu e-mail címen, vagy
• személyesen a TOLNATEJ Zrt. székhelyén.

Kérjük, hogy jelentkezést, pályázatot abban az esetben adjon be, amennyiben az adatkezelés érintettjeként hozzájárulását adja személyes adatainak jelentkezési/pályázati célból történő kezeléséhez. E tájékoztatás ismeretében amennyiben jelentkezését/pályázatát beadja, kérjük, hogy abban szíveskedjék feltüntetni a következő nyilatkozatot: „A jelentkezésemben/pályázatomban megadott személyes adataim kezeléséhez hozzájárulok”.
Kifejezett nyilatkozata hiányában hozzájárulását legkésőbb a beérkezést követő 45. napig megadottnak tekintjük.
Hozzájárulását bármely időpontban visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
Jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő helyesbítse a pontatlanul megadott személyes adatokat, valamint arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

Tájékoztatjuk arról, hogy a TOLNATEJ Zrt. (adatkezelő) az Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait a 2016/679. számú általános adatvédelmi rendelet (GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról szóló 2011. évi CXXII. törvény (Infotv.) előírásainak megfelelően kezeli.

Az adatkezelésünk célja a munkavállalási céllal megküldött pályázatban (beleértve önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok, korábbi munkáltatóktól származó munkaügyi iratok, ill. egyéb információk pl: ajánlólevél, stb.), szereplő adatok alapján a jelentkező megismerése, a betölteni szándékozott munkakörre való alkalmasság megítélésének elősegítése, ill. a jelentkezővel történő kapcsolattartás.

Az adatkezelésünk jogalapja egyrészt a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a.) pontja, nevezetesen az, hogy Ön, mint az adatkezelés érintettje jelentkezése beadásával hozzájárulását adta személyes adatainak a fentiekben megjelölt konkrét célból történő kezeléséhez, másrészt jogalap a 6. cikk (1) bekezdés f.) pontja alapján a TOLNATEJ Zrt. jogos érdeke, amely a cég számára a megfelelő munkaerő kiválasztása.

A kezelt személyes adatok köre: az Ön jelentkezésében ill. pályázatában szereplő adatok (név
életkor, címe ahonnan a munkába járás történne, iskolai, tanfolyami végzettségek, nyelvtudás, informatikai ismeretek, korábbi munkahelyek és munkakörök, elérhetőségek), valamint minden olyan egyéb adat, amit Ön munkavállalási szándéka szempontjából fontosnak tart, és ezért önkéntesen, a TOLNATEJ Zrt. kérése nélkül a pályázati anyagában feltüntet.
A faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó különleges személyes adatok megadását nem kérjük. Amennyiben arcképét (biometrikus adat) önkéntesen megadja, annak adatkezelési hozzájárulását legkésőbb a beérkezést követő 45. napig megadottnak tekintjük.

A TOLNATEJ Zrt. a beérkezést követő 30 napon belül elbírálja állás pályázatát, jelentkezését.
Jelentkezésének sikertelensége, ill. az Ön esetleges visszalépése esetén, pályázatának lezárását követően, de legkésőbb a jelentkezésének beérkezését követő 45. napig adatai nyilvántartásunkból törlésre, illetve megsemmisítésre kerülnek.

Amennyiben jelentkezését követően személyes találkozásra is sor kerül, úgy a személyes találkozás során „Jelentkezési adatlap” kerül kitöltésre, és az ahhoz tartozó adatkezelési tájékoztatóban foglaltak lesznek irányadóak.

A TOLNATEJ Zrt-nél adatai kezelését jelentkezésének elbírálásáig a HR vezető végzi, adatai nem kerülnek továbbításra. A HR vezető elérhetősége: 06 74 528 240 telefonszám, 106-os mellék.

Tájékoztatjuk arról, hogy adatai kezelőjétől kérheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, adatai helyesbítését, esetleges törlését, kezelésének korlátozását, illetőleg tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.
Tájékoztatjuk arról, hogy a TOLNATEJ Zrt. nem alkalmaz sem automatizált döntéshozatalt, sem profilalkotást.

Tájékoztatjuk arról, hogy joga van a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani.
A hatóság neve és címe:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.,
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu.

Minden jog fenntartva © TOLNATEJ Zrt.