Adatvédelmi tájékoztató – kapcsolattartó

Tisztelt Szerződéses Kapcsolattartó!

Tájékoztatjuk arról, hogy a TOLNATEJ Zrt. az Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait a 2016/679. számú általános adatvédelmi rendelet (GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról szóló 2011. évi CXXII. törvény (Infotv.) előírásainak megfelelően kezeli.

Az adatkezelésünk célja az Ön által képviselt szervezettel kötött szerződésben foglaltak teljesítésülésének elősegítése.

Az adatkezelésünk jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, amelynek értelmében a TOLNATEJ Zrt. jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges a személyes adatok kezelése.
Mivel ténylegesen Ön jár el szerződő partnerünk képviseletében, ezért a szerződéskötés folyamatában, valamint a megállapodásunk szerződésszerű, határidőn belül történő teljesítése érdekében (főként az operatív feladataink ellátásában) a fentiek szerint szükségünk van az Ön adatainak kezelésére.

A kezelt személyes adatok köre: az Ön által megadott vagy a szerződésben feltüntetett név (munkakör), telefonszám, e-mail-cím.

Az adatkezelés időtartama: adatait kizárólag a személyes adat kezelése céljainak eléréséhez szükséges időtartamig kezeljük – a GDPR 5. cikk (1) bekezdés e) pontjára figyelemmel. Ezt követően az adatkezelést megszüntetjük, adatait töröljük a rendszerünkből. Adatait kizárólag jogszabályban előírt esetben és csak az illetékes hatóság számára továbbítjuk.

A TOLNATEJ Zrt-nél az adatai kezelését az a munkatársunk végzi, aki részünkről került kapcsolattartóként kijelölésre, illetőleg a szerződés szövegében feltüntetésre.

Tájékoztatjuk arról, hogy az adatai kezelőjétől kérheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, adatai helyesbítését, esetleges törlését, kezelésének korlátozását, illetőleg tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

Tájékoztatjuk arról, hogy a TOLNATEJ Zrt. nem alkalmaz sem automatizált döntéshozatalt, sem profilalkotást.

Tájékoztatjuk arról, hogy joga van a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani.
A hatóság neve és címe:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu.

Minden jog fenntartva © TOLNATEJ Zrt.